Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Mila’s Creaties
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Eigendomsrechten
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Verantwoordelijkheid van de consument
Artikel 17 – Intellectuele eigendommen en auteursrechten
Artikel 18 – Aansprakelijkheid
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt namens Mila’s Creaties;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Mila’s Creaties
Wijnruitstraat 411, 3193GN Hoogvliet
Telefoonnummer: tijdens werkdagen op 06-29872586
E-mailadres: info@milas-creaties.nl
KvK-nummer: 56313918
Btw-identificatienummer: NL183648018B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de website www.milas-creaties.nl.
3. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt via de website aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3. Mila’s Creaties maakt op de website gebruik van afbeeldingen van producten die een indruk geven van het te verwachten eindproduct. Aangezien de producten met de hand gemaakt worden kunnen zij in vorm, kleur en materiaal enige afwijking vertonen met het getoonde beeldmateriaal. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Elk aanbod van Mila’s Creaties bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Werkwijze:
– De consument plaats een bestelling via e-mail, bestelformulier op de website of telefonisch
– De consument ontvangt een schriftelijke reactie via e-mail van Mila’s Creaties met hierin de voor de overeenkomst geldende productomschrijving en de factuur
– De consument besluit de overeenkomst al dan niet aan te gaan. Indien de bestelling definitief wordt geplaatst door de consument, gaat deze over tot betaling van de factuur.
– Na betaling van de factuur is de bestelling onomkeerbaar en gaat Mila’s Creaties de over tot het vervaardigen van de in de overeenkomst vermelde producten. .

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
Normaal gesproken kun je als je iets koopt in een webshop het 14 dagen lang terugsturen en krijg je je geld terug. Bij Mila’s Creaties worden producten echter op maat gemaakt op basis van de wensen van de klant. Hierdoor kun je ze niet terugsturen tenzij:
– De daadwerkelijke maat niet overeenkomt met wat je hebt besteld.
– De kwaliteit niet goed is.

Bij levering van diensten:
1. Bij de aankoop van kant en klaar producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. De producten van Mila’s Creaties die met de hand gemaakt zijn en/of speciaal voor u vervaardigd worden vallen niet onder het herroepingsrecht. Hierdoor is restitutie van het aankoop bedrag niet mogelijk. Indien de producten niet aan de verwachtingen voldoen, kunnen deze onder bepaalde voorwaarden geretourneerd worden:
– Als de maatvoering niet aansluit op de door u opgegeven maten.
– Als de producten beschadigd zijn of afwijkend zijn van hetgeen door u gespecificeerd.

4. Wanneer uw product bij ontvangst beschadigd blijkt te zijn of wanneer er sprake is van een productiefout (het product voldoet niet aan de door u gestelde specificaties zoals zijn vastgelegd in de orderbevestiging) dient u zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk contact op te nemen met Mila’s Creaties en aan te geven wat uw klacht is en deze te onderbouwen.

Bij levering van diensten:
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Uitzondering hierbij zijn overeenkomsten die aangegaan zijn voor diensten die geleverd worden binnen een termijn van zes weken. In verband met inkoop van materialen is de overeenkomst zonder opgave van redenen dan te ontbinden gedurende 3 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst..
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Alle door Mila’s Creaties vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro `s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld van schriftelijk overeengekomen.
2. De verzendkosten bestaan uit de tarieven zoals gehanteerd door TNT-Post + een toelage van €0,75 voor de verpakkingsmaterialen.
3. De klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten zijn de door de TNT-Post geldende tarieven. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de klant.
4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
5. In afwijking van het vorige lid kan Mila’s Creaties producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
6. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
7. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
8. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften..
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. De ondernemer is niet aansprakelijk te stellen voor consument specifieke producteigenschappen, welke al dan niet juist of foutief zijn ingegeven door consument. Ditzelfde geldt voor alle door Consument opgegeven adres- en afleveringsgegevens en overige gegevens.
8. De bestelling door de consument is definitief zodra de consument een e-mail heeft ontvangen van de ondernemer met daarin de bevestiging van de order of de consument over gegaan is tot betaling..
9. De ondernemer houdt zich het recht voor om levering van producten te weigeren, accounts te verwijderen of om bestellingen te annuleren, als het de ondernemer goeddunkt.

Artikel 12 – Betaling
1. Bij aankoop van een product van Mila’s Creaties gaat u akkoord met vooruit betaling van de gehele prijs van het bestelde product/de bestelde producten en eventuele bijkomende kosten zoals verzendkosten.
2. Bestellingen via de internetsite dienen vooraf betaald te worden door middel van overboeking. De klant ontvangt van Mila’s Creaties een factuur en maakt het totale verschuldigde bedrag over op bankrekening NL20RABO0327117451 ten name van M.W. Laseur – van Ast te Hoogvliet Rt, onder vermelding van het factuurnummer.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Eigendomsrechten
1. De Consument dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op door Mila’s Creaties geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
2. Mila’s Creaties garandeert niet dat de aan de Consument geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaard geen aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Mila’s Creaties geleverde zaak inbreuk is gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 14 – Klachtenregeling
3. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
5. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Mila’s Creaties is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Mila’s Creaties het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Een geschil wordt slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
3. Partijen zullen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. Uiterlijk 3 maanden nadat het geschil is ontstaan, dient het geschil schriftelijk bij de Rechtbank aanhangig te worden gemaakt.
Artikel 16 – Verantwoordelijkheid van de consument
1. De consument komt overeen om in persoonlijke teksten op product en/of verpakking geen teksten van racistische, seksuele of discriminerende aard of teksten die anderzijds in strijd zijn met de wet en/of goede zeden te laten schilderen en/of graveren.
2. De consument is verantwoordelijk om de gegevens die hij doorgeeft aan Mila’s Creaties grondig te controleren op juistheid en compleetheid. Op Mila’s Creaties rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid en compleetheid.
3. De consument zal Mila’s Creaties vrijwaren van alle kosten en schade die voortvloeien uit het feit dat Consument in strijd met Artikel 16.1 en 16.2 handelt.
Artikel 17 – Intellectuele eigendommen en auteursrechten
1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Mila’s Creaties de rechten en bevoegdheden voor die Mila’s Creaties toekomen op grond van de Auteurswet.
2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Mila’s Creaties tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, teksten, documenten, producten en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Mila’s Creaties, ongeacht of deze aan de Consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen
3. Alle door Mila’s Creaties eventueel verstrekte zaken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, teksten, documenten, producten en andere materialen of (elektronische) bestanden en andere Mila’s Creaties producten, zijn uitsluitend bestemd om door Consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Mila’s Creaties worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de versterkte stukken anders voortvloeit.
4. Mila’s Creaties behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht
5. Alles op de website van Mila’s Creaties is eigendom van Mila’s Creaties en mag niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Mila’s Creaties.
6. Consument gaat ermee akkoord dat Mila’s Creaties geen royalties of licentierechten verschuldigd is aan consument of een derde partij voor het gebruik van materiaal dat is geplaatst of doorgestuurd aan Mila’s Creaties. Dit omvat ook door consument ontworpen producten en foto’s van door consument ontworpen producten.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid
1. Indien ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat consument is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens
3. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade
4. Onder directe schade wordt verstaan:
– De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden;
– Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5 Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
6 Indien ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.